پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

 

خانم نفیسه صحرائی

کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی

nafiseh.sahraie(at)gmail.com

ساعات و محل حضور:

دانشکده  داروسازی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:30

 

 

 

 

 

 

خانم حمیده امتیازی

کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی

hamideh.emtiazi(at)yahoo.com

ساعات و محل حضور:

دانشکده  داروسازی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:30