پیوند به
موقعیت وب

 

برنامه کاری اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


دکتر حمید ندری

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

 شیمی دارویی 1

جلسات هفتگی گروه

 

 

یکشنبه

 شیمی دارویی 1

 

 

ژورنال کلاب

دوشنبه

 شیمی عمومی

 شیمی آلی 2

 

سه شنبه

 شیمی عمومی

 

 

چهارشنبه

 

شیمی آلی 2

 

 
دکتر امیرحسین ساختمان

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

 شیمی دارویی 1

جلسات هفتگی گروه

 

 

یکشنبه

 شیمی دارویی 1

 

 

ژورنال کلاب

دوشنبه

 شیمی عمومی

 شیمی آلی 2

آزمایشگاه شیمی آلی

سه شنبه

 شیمی عمومی

 

 

چهارشنبه

 

شیمی آلی 2

  آزمایشگاه شیمی آلی
دکتر علیرضا مرادی

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

 شیمی دارویی1

جلسات هفتگی گروه

 

 

یکشنبه

 شیمی دارویی1

 

 

ژورنال کلاب

دوشنبه

  شیمی عمومی

 شیمی آلی 2

 

سه شنبه

  شیمی عمومی

 

آزمایشگاه شیمی عمومی

چهارشنبه

 

شیمی آلی 2

  آزمایشگاه شیمی عمومی