پیوند به
موقعیت وب

 

علم شیمی دارویی
شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.شیمی دارویی با تکیه بر مفاهیم و مطالعات قبلی و اطلاعات بدست آمده از زمینه های مختلف اقدام به کشف داروهای جدید یا بهینه سازی ترکیبات دارویی موجود با استفاده از ابزارهای مختلف می پردازد.
.


عمده فعالیتهای گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی یزد عبارتند از:
1)تدریس دروس مرتبط با شیمی دارویی  به دانشجویان دوره داروسازی عمومی شامل:شیمی عمومی ، شیمی آلی  ، کنترل شیمیایی داروها،  شیمی تجزیه ، روشهای تجزیه دستگاهی و شیمی دارویی
2) راهنمائی پایان نامه های دانشجویان دوره داروسازی عمومی
3)اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با موضوعات مختلف شیمی دارویی از جمله طراحی و سنتز ترکیبات دارویی جدید و بررسی اثرات آنها
 4)انتشار مقالات تحقیقاتی در مجلات معتبر علمی داخل و خارج از کشور.
5) شرکت در کنفرانسهای علمی داخل و خارج کشور و ارائه مقالات مختلف در این کنفرانس ها