پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

طرح تحقیقاتی کد 1005عنوان :

بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گياه درمنه دشتی بردردمزمن درمقايسه با اثر مرفين در موش سوری

مجری :

عباس مرشدی ، محمد حسين دشتی ، ميترا دهقان هراتی ، محمد علی باقری نسب

وضعیت:

خاتمه یافته

 

 

گزارش نهایی

گزارش پیشرفت

معاونت پژوهشی

تصویب در شورا

داوری

متدولوژی

دریافت طرح

موضوع

  1390/2/5

    1388/12/24

    1387/4/3

   18/4/1387

  1386/7/4

 1386/12/15

-

تاریخ

 

                                             گزارش نهایی 

 چکیده                                

                   

طرح های خاتمه یافته        

طرح های مصوب      

طرح های در دست بررسی