پیوند به

موقعیت وب

 


اعضای شورای تحصیلات تکمیلیدکتر مهران کریمی

استادیار کودکان و نوزادان

                

  دکتر محمد ابراهیم رضوانی
استادیار فیزیولوژی

تلفن  8241734 داخلی 287

erezvani@yahoo.com

 

 

  دکتر مسعود میرزایی
استادیار اپيدميولوژي

mmirzaei@ssu.ac.ir

 

 

 

دكتر منصور اسمعيلي
مدیر امور آموزشی دانشگاه
med1354@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:

معاونت آموزشي: شنبه، يكشنبه،دوشنبه، چهارشنبه از ساعت7 الي 16

دانشكده پزشكي: سه شنبه ها

 

 

  دکتر محمد حسن احرامپوش
دانشیار بهداشت محیط

ehrampoush@ssu.ac.ir

 

 

  دکتر محمد حسن شیخها
دانشیار ژنتیک

sheikhha@ssu.ac.ir

 

 

  خانم طاهره سلیمی
مربی پرستاری

salimi_tahere@yahoo.com

 

 

  دکتر فاطمه عزالدینی
دانشیار رادیولوژی دهان و دندان

zodini@gmail.com