پیوند به
موقعیت وب

 

پایان نامه های گروه پریودانتیکس

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

بررسي شيوع وعلل بوي بددهان مراجعين به بخشهاي تشخيص وپريوازخردادالي اذر 77

کاظماحتشام منش

دکترطالبی

-

15/12/77

بررسي ميزان شيوع ژنژويت وارتباط ان با بهداشت دهان ودندان دردانش اموزان 11-8ساله مدارس  شهر يزددرسال 1377

مریم میرحسینی نیانسرین مهران

دکترطالبی

-

29/3/78

بررسي شيوع بيماريهاي پريودنتال درافراد ديابتيك وابسته به انسولين وغيروابسته به انسولين  ومقايسه ان با بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي با استفاده ازايندكس CPITN ازديماه 1377تاخردادماه 1378

علیحبیبی کیامحمدرضا فلاحتی

دکترطالبی

-

18/11/78

بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (opitN)دربيماران 45- 19ساله مراجعه  كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد درمهرماه 1378الي خرداد1379

غلامرضا فتحی

دکترحائریان

-

21/3/79

بررسي ميزان اگاهي وعملكرد خانمهاي بارداردرمورد سلامت پريودنتال وبهداشت دهان ودندان دردوران بارداري درشهر يزددرسال 78

فهیمه بقایی

دکترمعین تقوی

-

9/3/79

مقايسه كلينيكي اثردهانشويه ها ي پرسيكا وكلرهگزيدين دركنترل پلاك

ذبیح الله ابراهیم نژاد

دکترمعین تقوی

-

26/3/79

تعيين ارتفاع كرست استخوان الوئول در ناحيه مولرهاي  شيري دركودكان 9-7ساله شهريزد

صدیقه مدرس موسوی

دکتربنی هاشمی

دکترعزالدینی

11/3/80

بررسي ميزان يادداري اطلاعات دروس علوم پايه دردانشجويان دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد

حمیدرضا رستگارپناه

دکترمظلومی

دکترخیراللهی

3/2/79

بررسي ارتباط بيماريهاي پريودنتال مادران باردار باتولد نوزادان كم وزن درشهريزد

مرجان شکاریپانته ا دلال نژاد

دکترحائریان

دکتراسلامی

19/3/80

بررسي رابطه  پوسيدگي هاي دنداني (تاج وريشه) وبيماري پريودنتال در راديوگرافي هاي پانوراميك

امین سبحانشهلاوفادار

دکترحائریان

-

7/3/81

بررسي ارتباط بين سطح ليپيدهاي خون (تري گليسيريدوكلسترول)درpriodontitis

ایمان طباطبایی

دکترمعین تقوی

دکترحائریان

16/7/81

ارزيابي ميكروبيولوژيك كلينيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب اموكسي سيلين ومترونيدازول همراه باroot  planning scalingدردرمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تاپيشرفته

سیدعلیپاکزادمقدمنرگس فهامی

دکترمعین تقوی

دکترطالبی

1/11/82

بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال(AL,PPD,ROP,GI,PI )درخانمهاي 35-17ساله مصرف كننده قرص ضدبارداري خوراكي (ocp)درمقايسه باگروه شاهد

شهین بهمنیمائده درگاهی

دکترحائریان

دکترمعین تقوی

13/3/83

بررسي اثر اسپيرين روي خون ريزيبعداز probing

فهیمه احرار

دکترمعین تقوی

دکترحائریان

18/11/83

تعيين همبستگي بين ميزان قند خون شيار لثه اي باميزان قندخون مويرگي نوك انگشت

مهدی هاشم زاده

دکترطالبی

دکترمعین تقوی

19/3/83

بكارگيري روش متااناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهانشويه هاي پرسيكاوكلرهگزيدين درمطالعات انجام يافته

مریم فروزان مهر

دکترمعین تقوی

دکترفلاح زاده

8/3/83

بررسي اثر روكش موقت اكريلي برسلامت پريودنشيوم

لیلا جوکار

دکترطالبی

دکترلطفی کامران

10/12/83

مقايسه تاثير مسواك زدن به روش modified boss   , scrubدربرداشتن پلاك

ارزو عسکری

دکترحائریان

دکترخیراللهی

2/9/83

تاثيرات پروتزمتحرك  پارسيل برروي سلامت پريودنشيوم  دندانهاي پايه وغيرپايه

مسعود مظفری زاده

دکترطالبیدکترفلاح تفتی

-

28/2/83

مقايسه كلينيكي برداشت پلاك دنداني توسط مسواك دستي oralB classic وبرقي oral B3D   Braunبرروي پلاك دنداني

علی میرزا بوچانی

دکترحائریان

-

9/12/83

بررسي تاثير درمانهاي غيرجراحي پريودنتال وانتي بيوتيك برميزان هموگلوبين alc دربيماران ديابتي نوع II

سیدروحاللههاشمی نژاد

دکتراکبری

دکترحائریان

1/11/85

بررسي ميزان سلامت پريودنتال دربيماران مبتلابه بيماريهاي قلبي عروقي

زهراروستایی زادهسمیه احمدی

دکتراکبری

دکترملا

29/8/86

بررسي نتايج جرمگيري دندان توسط دو دستگاه  مگنتواستريكتيووپيزوالكتريك

ابوالحسن خاکی

دکترملا

دکتراکبری

23/2/86

بررسي تاثير درمانهاي غيرجراحي پريودنتال برميزان HbA1Cدربيماران ديابتي نوع II

فائزه بصیری

دکتراکبری

دکترحائریاندکترافخمی

25/3/86

بررسي شيوع پريودنتيت مهاجم موضعي دردانش اموزان پسردبيرستانهاي شهر يزد

مهدی جلودارپور

دکترمومن

دکتراکبری

17/9/86

بررسي شاخص هاي سلامت پريودنتال دربيماران داراي پلاك متحرك ارتودنسي مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي يزد درسال1385

داریوش رحیمی

دکترمومن

دکترتوده زعیم

3/11/86

بررسي شيوع بيماري پريودنشيت مهاجم موضعي دردانش اموزان دختردبيرستانهاي شهر يزد

ازاده چیتگر

دکترمومن

دکتراکبری

1/3/87

بررسي ميزان اگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در رابطه با اثربيماريهاي پريودنتال بربيماريهاي سيستميك

جعفر جعفری

دکترمومن

-

27/3/86

ارزيابي شاخص هاي لثه درروش هاي مختلف كنترل پلاك دربخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد درسال 1385

احسان رفیعی

دکترملا

دکترمومن

19/3/86

بررسي نتايج جرم گيري دندان توسط دودستگاه Magnetostrictiveوpizoelectricدرشرايطinvitro

مهتاب احمدی

دکترملا

دکتراکبری

11/3/86

مقايسه ميزان تخريب پريودنتال دربيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي-عروقي وسالم مراجعه كننده به بخش انژيوگرافي بيمارستان افشار يزد با استفاده ازراديوگرافي پانوراميك

میثم احمدزاده

دکتراکبری

دکترحائریان دکترعزالدینی

23/3/88

بررسي پاسخ بافت زير پوستي Ratبه يك زنوگرافت تجربي

سعید سیف منش

دکترمومن

دکترمدرسی

17/3/88

بررسي پاسخ استخوان به يك ماده ي پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش

فاطمه بیابانکی

دکترملا

دکترمدرسی

13/10/88

بررسي كلينيكي اثردهانشويه Nanosilدركنترل پلاك دنداني ومقايسه ان بادهانشويه كلرهگزيدين

علیرضا ربیعی

دکترمومن

دکترملا

26/12/87

بررسی سواد سلامت پریودنتال بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد

سعیده عسکری

دکترمومن

دکترحائریان

10/9/88

تعیین فراوانی وجود سپتوم سینوس ماگزیلاری دررادیوگرافی پانورامیک افراد با بی دندانی خلفی ماگزیلا

امیرارسلان فضیلت خو

دکترمومن

دکترخیام

20/4/88

بررسی تاثیر کلینیکی دوخمیر دندان parodontaxوcrest7برروی بهبود  شاخص های لثه ای

فاتح انصاری

دکترامجدی

دکترمومن

31/6/88

مقایسه تعداد کلونی های کشت شده P.gingivalisوT.forsythyaدرشانه های مسواک Advantage oral -BوNanogoldپس از کاربرد

شیرین شریفی

دکترملادکترزندی

-

14/4/89

مقایسه رادیوگرافیک موقعیت لندمارکهای آناتومیک (سوراخ چانه ای، کانال آلوئولار تحتانی، کف سینوس ماگزیلاری) در نواحی بی دندان و با دندان ریچ آلوئول

مینارحماندوست

دکترمومن

دکترخیام

15/4/89

بررسی رابطه میزان لثه کراتینزه با سلامت بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی 3i

سپیده زمانی

دکترمومن

دکترملا

1/4/89

بررسی دیگاه دانشتجویان درباره نحوه آموزش و ارزشیابی بخش پریودنتولوژی در دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 89-1388

علی محمد پرنیان

دکترملادکترحائریان

-

 

بررسی رابطه بین چاقی و پریودنتیت در بیماران مراجعه کننده به بخش مشاوره کلینیک خاتم الانبیاء ودانشکده دندانپزشکی یزد در سال تحصیلی 1389-1388

مریم نغنائیان

دکترحائریان

دکترعطارباشیدکترمظفری

23/4/89

بررسی اگاهی ،نگرش وعملکرد خانم های باردار درمورد سلامت پریودنتال وبهداشت دهان ودندان دردوران بارداری درشهر یزد درسال 1389

علی حسینی

دکترعطارباشی

دکترحائریان

24/12/89