پیوند به

موقعیت وب

 


آدرس پستی: یزد-صفائیه-خیابان بوعلی-روبروی مرکز ناباروری-دانشکده پرستاری مامایی-
کد پستی 77443-89168

مستقیم مدیرگروه مامایی : 8249704-0351 داخلی 205
تلفن های داخلی:
5-8241751-0351

نمابر:8249705-0351

ایمیل: maryam-dafei@yahoo.com