پیوند به
موقعیت وب

 

سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی

بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده درسال 77

محمدکریم نصرپور

دکترحائریان

-

20/3/78

بررسي ميزان اگاهي وعملكرد مردم شهر يزد ازبهداشت دهان ودندان

علی کریمیعلی بقاییسیدحسین مرتضوی

دکترحائریان

-

26/2/78

بررسي ميزان تقاضاي به خدمات دندانپزشكي درشهرهاي يزد-تفت-اردكان

علی دهستانی پورمحمودکمالی

دکترحائریان

-

28/1/79

بررسي ميزان اگاهي ورفتار نسبت به بهداشت دهان ودندان دانش اموزان دبيرستاني شهريزددرسالتحصيلي 79-78

ملیحه زارچی پور

دکترطالبی

-

17/3/79

بررسي ميزان اگاهي بهورزان شهرستان يزد٬ تفت از بهداشت دهان ودندان درسال1379

سپهدار مدنی فر

دکترمعین تقوی

-

14/12/79

بررسي تاثيرطرح ادغام بهداشت دهان ودندان وphcاز طريق مقايسه ميزان اگاهي وعملكرد زنان باردار تحت پوشش وغيرتحت پوشش اين طرح ازبهداشت دهان ودندان

حشمت الله ثالثی

دکترحائریان

-

15/12/80

بررسي علل مرتبط باعدم مسواك زدن درمردان 39-15ساله ازاد شهريزد

فرزاد قهرائی

دکترمظلومی

دکترمعین تقوی

19/11/81

بررسي ميزان تاثير تئاتر دراموزش بهداشت دهان ودندان دردانش اموزان دختر مقطع ابتدائي شهر يزد

فریدون علیدوستی

دکترمعین تقویدکترمظلومی

-

11/12/83

بررسي تاثير اموزش بهداشت دهان براگاهي ونگرش وعملكرد معلمان منطقه ازادشهر يزد نسبت به رعايت بهداشت دهان ودندان

فاطمه کبریاییفاطمه عسکری وزیری

دکترمعین تقوی

-

25/2/84

بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي درسال 1386درشهرهاي يزد٬تفت٬اردكان

مجیدخالقیسیدعلی اطیابیمسعود معصومی

دکترحائریاندکترحمیدرضادهقان

دکتراکبری

10/4/87

بررسي تغييرات ميزان اگاهي وعملكرد مردم شهر يزد ازبهداشت دهان ودندان طي 10سال گذشته

ایمان احمدی

دکترحائریان

دکتراکبری

27/3/88

مقايسه تاثيراموزش بهداشت دهان ودندان ارائه شده توسط رابطين بهداشت ودانشجویان د ندانپزشکی طرح جامعه نگربراگاهي ونگرش وعملکرد مادران

مریم مهمدی کرتلایی

دکترحائریان

دکتراکبریدکترمظلومی

21/12/87

بررسی DMFTدندانهای مولر اول دائمی دردانش اموزان مدارس ابتدایی  شهریزد

مونا حسینی ابریشمی

دکترحائریان

دکترسلیمانی

1/2/89