پیوند به

موقعیت وب

 


شورای پژوهشی دانشکده:

امور پژوهشی دانشکده با تأسیس دانشکده از سال 81 فعالیت های خود را با هدف بسط و گسترش روحیه فرهنگ تحقیق و پژوهش، اجرای تحقیقات و ارائه نتایج و ایجاد زمینه های مناسب جهت امر پژوهش آغاز نموده و در این راستاجلسات شورای پژوهشی دانشکده بطور مرتب و طبق برنامه زمان بندی سالانه که اعضا شورا از آن اطلاع دارند تشکیل و در مورد طرح های ارسالی به شورا تصمیم گیری می شود.دستور کار هر جلسه به طور متوسط 3 طرح تحقیقاتی میباشد که رسمی شدن جلسات منوط به حضورنصف به اضافه 1 اعضای شورا میباشد.

 


اعضاء شوراي پژوهش

 

 نام ونام خانوادگي اعضاء

 

 

 

 

 پست الكترونيك

دکتر حسینعلی صادقیان

 

 

 

 

 

دكتر فتح ا.. بوذرجمهري

 

 

 

 

bouzarj_44@yahoo.com

دكتر محمد حسيني

 

 

 

 

mhosseini81@yahoo.com

 دكتر حكمتي مقدم

 

 

 

 

shhekmati2002@ yahoo.com

 دكتر گیلدا اسلامی

 

 

 

 

 دكتر حسین فلاح زاده

 

 

 

 

 دكتر فاطمه كاسب

 

 

 

 

fkaseb@ssu.ac.ir

دکتر علی دهقانی

 

 

 

 

 دكتر حسين هادي ندوشن

 

 

 

 

hhadin@ssu.ac.ir

 دکتر علی اصغر پرچ

 

 

 

 

 

آقای احمد انتظاری

 

 

 

 

 

خانم شیرین شیرانی