پیوند به

موقعیت وب

 


خانم ناهید آردیان


سرپرست واحد 

پست الكترونيك :p.pirpezeshki@ssu.ac.ir

ساعت حضور:
ازشنبه تاچهارشنبه دفترپژوهشي از ساعت 7:30 الی 15

 

 

 


 

 


خانم پری سیما محسنی

کارشناس پژوهشی

پست الكترونيك :simamohseni@yahoo.com

ساعت حضور :از شنبه تا چهارشنبه دفتر پژوهشي از ساعت 7:30 الی 15

 

 

 

 


 

 

 


خانم عصمت نقلی

مسئول بخش مجلات

پست الكترونيك : s.noghli@yahoo.com

ساعت حضور : ازشنبه تا چهارشنبه سالن مجلات از ساعت 7:30 الی 15

 

 

 


 

 

 


خانم فاطمه دادفرنیا

مسئول بخش اینترنت

پست الكترونيك : foroogh_798@yahoo.com

ساعت حضور:ازشنبه تاچهارشنبه كافي نت پيراپزشكي ازساعت7:30الی15