پیوند به
موقعیت وب

 

 

آقای دکتر مظفری مدیر پژوهشی دانشگاه

 و عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو بورد تغذیه کشور

پست الکترونیک: mozaffari.kh(at)gmail.com