پیوند به

موقعیت وب

 

لینک های ویژه


ساعت و تقویم


دکتر امیرهوشنگ مهرپرور


ریاست دانشکده پزشکی

ahmehrparvar@ssu.ac.ir


رزومه دکتر حسين نهنگی

معاون علوم پایه دانشکده پزشکی

 nahangi@yahoo.com

رزومه


محل و ساعت حضور :

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 17

شرح وظایف معاون علوم پایه


دکتر محمود وکیلی

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

vakilim52@ssu.ac.ir

رزومه

 

محل و ساعت حضور:

شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پزشکی

چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 در دانشکده بهداشت

 


 

 


خانم دکتر اعظم قانعی

معاون آموزشی پزشکی عمومی

dr_ghanei@ssu.ac.ir

رزومه

محل و ساعت حضور:

 


 

دکتر محمد باقر اولیاء

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی


owlia@ssu.ac.ir

رزومه

محل و ساعت حضور:

شرح وظایف معاون آموزش بالینی