پیوند به
موقعیت وب

 

                          پایان نامه های گروه دندانپزشکی کودکان

ردیف

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

1

بررسي ميزان اگاهي والدين دانش اموزان مدارس ابتدائي شهر يزدازاهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خوددرسال 77

سارویاراحمدی محمدعلی لطفعلیانی

دکترشهرابی

-

28/1/78

2

بررسي زمان رويش دندانهاي كانين و پره مولر دانش اموزان 8تا14 ساله شهريزددر سال تحصيلي 78-77

کاظم ازادی حمیدرضارضوی 

دکترعشقی

-

22/12/77

3

مقايسه كلينيكي كارايي دونوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9-7 ساله

میترااداودی جلفائی

دکترصراف  

دکترمعین تقوی

22/3/80

4

بررسي ميزان هيپوپلازي مينايي در دانش اموزان 14-12 ساله شهر يزد

مجتبی ضیغم زاده

دکتررشیدیان

دکتردانش کاظمی

18/1/81

5

مقايسه كلينيكي وراديوگرافي مولرهاي شيري پالپوتومي  شده با فرموكروزول والكتروسرجري دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد1383

مهدیه امتیازی غفران حسینی

دکتربحرالعلومی

-

8/2/83

6

تعيين ومقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده بافرموكروزول وسولفات فريك 5/15%

علیرضاقدرتی غلامرضاقانع مبارکه

دکتربحرالعلومی

-

19/12/82

7

مقايسه ميزان ريزنشت فيشورسيلانت  helioseal fواستفاده ازاسيدفسفريك 37%وپرايمرسلف اچ درشرايط ازمايشگاهي

مریم نیازمند

دکتربحرالعلومی

-

 

8

مقايسه ميزان ريزنشت پري اپيكال دردو تكنيك مختلف پركردن كانال دندانهاي شيري

داریوش خلیلی مقدم

دکتربحرالعلومی دکترمظاهری

-

25/2/84

9

مقايسه كلينيكي ژلcarisolveووسايل معمولي روتاري در برداشت پوسيدگي

محسن داسدار

دکتربحرالعلومی

-

7/4/84

10

مقايسه ازمايشگاهي ميزان پاكسازي وسرعت اماده سازي كانال دندانهاي قدامي شيري باوسايل چرخشي ودستي

لاله سلمانی

دکتربحرالعلومی

دکترتبریزی زاده

25/4/84

11

مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس وگلاس اينومرنوري FujiIILC درعاج مولرهاي شيري

صباح میرهادی

دکتربحرالعلومی

دکتردستجردی

24/4/86

12

بررسي تاثير كاربرد فلورايد موضعي برروي استحكام باند برشي فيشورسيلانت

سمیرا پورسعید

دکتربحرالعلومی

-

25/4/86

13

مقايسه استحكام پیوند برشي 4نوع باندینگ سلف اچ وتوتال اچ در عاج دندانهاي شيري

فاطمه جعفرزاده

دکتربحرالعلومی

دکترسلیمانی

31/6/87

14

مقايسه اثر زونالين(زوليران -Kemdent)وفرموكروزول بر استحكام پیوند فشاری كامپوزيت به عاج دردندانهاي شيري

سمیه پرکم

دکترسلیمانی

دکتربحرالعلومی

16/7/87

15

مقايسه ازمايشگاهي ميزان  ريزنشت (Helioseal F- Tetricflow)بعنوان فیشورسیلانت دردندانهای دائمی 

زهرا حیدری دهوئی

دکترسلیمانی

دکتربحرالعلومی

12/12/87

16

مقايسه شاخص DMFT در كودكان مبتلا به ديابت نوع Iبا كودكان سالم

سکینه توکلی بامکان

دکترسلیمانی

دکتردستجردی

7/2/88

17

بررسي ميزان ريزنشت درمولر شيري با استفاده ازتكنيك امالگام conventionalوAmalgam bonded

ابوالفضل برزگر بفروئی

دکترسلیمانی

دکتربحرالعلومی

22/4/88

18

بررسي تاثير زمانهاي مختلف نوردهي بااستفاده ازدوسيستم نوردهي برروي سختي سطحي گلاس اينومر

سمیه دلاور اردکانی

دکتربحرالعلومی

دکترسلیمانی

28/4/88

19

بررسي اثر الودگي بابزاق برروي استحكام پيوند برشي دونوع گلاس اينومر به عاج دندانهاي شيري

پریسا نمیرانیان

دکتربحرالعلومی

دکترسلیمانی

28/4/88

20

ارزیابی دقت اپکس یاب Root ZX درتعیین طول کانال دندانهای قدامی شیری

مهسا ایمانیان

دکتر بحرالعلومی

دکترسلیمانی دکترمدرسی

18/3/89

21

مقایسه میزان ریزنشت شیارپوش با و بدون باندینگ، قبل و پس از آلودگی با بزاق

امیر ابرقوئی

دکترسلیمانی

دکتربحرالعلومی دکترموسوی نسب

10/7/89

22

بررسی میزان اگاهی وعملکرد مادران درمورد ارتباط مصرف قطره اهن با پوسیدگی وSTAININGدندانهای شیری درمراکز بهداشت شهر یزد 1389

الاله طلوعی

دکترپریسای

دکترسلیمانی

10/2/90