پیوند به
موقعیت وب

 
    اخبار گروه 

 

 

تاسیس مرکز تحقیقات :

 مرکز تحقیقات "پیشگیری واپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر "در دانشگاه علوم پزشکی یزد آغاز به کار کرد.«ادامه مطلب«

 

 انتصاب :

انتصاب آقای دکتر حسین فلاح زاده به عنوان مدیر گروه آمار واپیدمیولوژی «ادامه مطلب«