پیوند به
موقعیت وب

 

مقاطع و رشته های تحصیلی موجود در گروه تکنولوژی رادیولوژی

 

رديف

نام رشته

مقطع

سال تاسيس

تعداد واحدها

1

رادیولوژی

کارشناسی پیوسته

1387

132