پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

دکتر فتح الله بوذرجمهری

دکترای فیزیک پزشکی 

bouzarj_44@yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

 


از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
دکتر علی چاپاریان


chaparian@ssu.ac.ir

رزومه


محل و ساعت حضور:


شنبه تا چهار شنبه دانشکده پزشکی  پیراپزشکی و بین الملل 

 

دکتر علی اصغر پرچ

دکترای فیزیک پزشکی

aliparach
@ssu.ac.ir

aliparach@gmail.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

برنامه نیمسال اول 94-93 


دکتر ابوالفضل نیک فرجام(سرپرست گروه)

دکترای فیزیک پزشکی

a.nickfarjam@ssu.ac.ir

nickfarjam6262@gmail.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

برنامه نیمسال اول 94-93 

 

 

 

 

خانم عسگری

فوق لیسانس فیزیک پزشکی

رزومه

محل و ساعت حضور:

برنامه نیمسال اول 94-93 

 

 

 

 

خانم شیرانی

فوق لیسانس رادیوبیولوژی

رزومه

محل و ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه دانشکده پیراپزشکی 

آقای محمد حسین زارع

دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی

mh_zare@yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17