پیوند به
موقعیت وب

 

     

 

دکتر ابوالفضل نیک فرجام(سرپرست گروه)

محل و ساعت مراجعه حضوری دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی:

دوشنبه ها 10-8 و چهارشنبه ها 14-11:30 دانشکده پیراپزشکی-گروه تکنولوژی پرتو شناسی

در سایر روزهای هفته دانشجویان عزیز می توانند به گروه فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

شماره تماس در دانشکده پیراپزشکی:6240691 داخلی 358

شماره تماس در دانشکده پزشکی: 17-8203410 داخلی 298

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

nickfarjam6262@gmail.com

a.nickfarjam@ssu.ac.ir