پیوند به
موقعیت وب

 

1-زهرا پورموحد

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت کودک و خانواده
رزومه

z_pourmovahed@ssu.ac.ir
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

2-دکترحسین توانگر

دکترای پرستاری
رزومه
tavangar 11 @ yahoo . com
ساعت حضور:
-

 

3-پوران حیدری

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش بهداشت
pooranhidari@yahoo.com
ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه

 

4-زهره خاوری

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش مدیریت بهداشت
khavaryz394@gmail.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

5-آتنا دادگری

کارشناس ارشد آموزش پرستاری
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

6-حمیده دهقانی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی
hamide.Dehghani@ yahoo . com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

7-خدیجه دهقانی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت کودک و خانواده
khdehghani@ yahoo . com
رزومه
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

8-طاهره سلیمی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت کودک و خانواد

salimi @ssu.ac.ir

هsalimi_Tahere@yahoo.com
رزومه

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

9- فرحناز فرنیا

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی
و دانشجوی دکترای پرستاری
Farnia_Far@yahoo.com

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

10-زهره کلانی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی
kalani _ z @ yahoo . com
ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه

12-دکتر خدیجه نصیریانی
دکترای پرستاری 
nasiriani@ssu.ac.ir

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 

12-دکترعلی اکبر واعظی
دکترای پرستاری
vaeziali(at)yahoo.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه