پیوند به
موقعیت وب

 

 


1-آزیتا آریایی نژاد

کارشناس پرستاری
و دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
aryaee.azita@yahoo.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 2-فریبا افشاری

کارشناس پرستاری
و دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (غیر حضوری)
رزومه
Afshari  .nursing @gmail.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 3-ناصر اعتمادالعلماء

کارشناس پرستاری
رزومه
etemad naser@yahoo.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 4-مهسا خدایاریان
کارشناس ارشد پرستاری گرایش مدیریت پرستاری
 khodayarian@ssu.ac.ir
رزومه
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 5-محمدرضا زارع

کارشناس پرستاری
rezazare1415@yahoo.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 6-عمار صالحی

کارشناس پرستاری
am.salehi@yahoo.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

 7-منصوره وحدتی

کارشناس پرستاری
و دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (غیر حضوری)
Vahdati.mz@gmail.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه