پیوند به

موقعیت وب

 


فرایند بررسی مدارک دانش پژوهی

1) تکمیل فرم ارائه مستندات مربوط به فعالیت های دانش پژوهی آموزشی توسط عضو هیأت علمی و ارائه به معاونت آموزشی

2) ارسال مدارک دانش پژوهی از معاونت آموزشی به EDC دانشگاه

 3) کارشناسی ابتدایی مدارک تحویلی در EDC دانشگاه و ارسال به حداقل دو نفر داور

 4) طرح مدارک دانش پژوهی و نظریات داوران در جلسات کمیته ارزیابی فعالیت های نوآورانه دانشگاهی جهت امتیاز دهی

 5) پس از بررسی مستندات در کمیته :
الف) در صورت کامل بودن پرونده از نظر کمیته امتیازات نهایی محاسبه و به همراه مستندات به معاونت آموزشی ارسال می گردد.
ب) در صورت ناقص بودن پرونده از نظر کمیته، نواقص رفع و در جلسات آتی مجدداً مطرح می گردد.