پیوند به
موقعیت وب

 


آدرس پستی: یزد-صفائیه-خیابان بوعلی-روبروی مرکز ناباروری-دانشکده پرستاری مامایی
کدپستی 77443-89168

 

 

مستقیم مدیر گروه پرستاری: 8249704-0351

 

 

نمابر:8249705-0351