پیوند به
موقعیت وب

 


لینک های مفید پرستاری

 

 

 

 

 

 سازمان نظام پرستاری ایران

 

 

 

 انجمن علمی پرستاری ایران

 

 

 

 

 

 

 کنگره های بین المللی پرستاری در سال 2011 و 2012

 

 

 

 

 در اين سايت، اطلاعات مفيدي در مورد تحليل و توسعه مؤلفه هاي آموزش پرستاري ، برنامه هاي آموزش باليني و سمينارها مطرح شده است.

 

 

 

 

 در اين سايت، مطالب آموزشي مفيدي در مورد پرستاري مطرح مي شود. به علاوه، اخبار و اطلاعات مورد نياز و تاز ههاي پزشكي و مراقبتي براي پرستاران ارائه مي گردد. 

 

 

 

 

 

  در اين سايت، مطالب آموزش حرف هاي پرستاری براي فراگيري و آموزش به صورت On line موجود است.