پیوند به
موقعیت وب

 

 

ارتباط با دانشکده

آدرس پستی:

یزد- بلوار دانشجو- مجتمع پیراپزشکی دانشکده

پیراپزشکی-ص پ 638- گروه فوریتها

کد پستی:8916188/35


تلفن: 4-6240691  0351 داخلی 337

نمابر :0351-6238561