پیوند به
موقعیت وب

 

 

طرح درس گروه پرستاری

 

 

 

 

طرح درس واحد فرایند یادگیری و اصول آموزش به مددجو - طاهره سلیمی 

 

 

طرح درس واحد پرستاری کودکان 1 - طاهره سلیمی

 

 

طرح درس اصول و مفاهیم پرستاری (فن) - حمیده دهقانی

 

 

طرح درس مراقبت پرستاری در بخش ویژه - حمیده دهقانی

 

 

طرح درس تئوری سی سی یو (مراقبت ویژه) - حمیده دهقانی 

 

 

طرح درس تئوری پرستاری داخلی جراحی 1 - حمیده دهقانی

 

 

 

طرح درس کارورزی داخلی جراحی 3 (بخش جراحی قلب) - حمیده دهقانی

 

 

 

طرح درس کارورزی در عرصه سی سی یو (ویژه) - حمیده دهقانی

 

 

 

طرح درس روش تحقیق -خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس  پرستاری کودکان 2 - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس کارآموزی مامایی کودکان - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس کارآموزی نوزادان - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس کودک سالم (پرستاری کودکان 1) - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس پرستاری نوزادان از واحد بهداشت مادران و نوزادان 1 - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس کارآموزی پرستاری کودکان - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس بیماریهای نوزادان مربوط به واحد بهداشت مادران و نوزادان 2 - خدیجه دهقانی

 

 

 

طرح درس اصول و روش آموزش به بیمار - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس کارآموزی نوزادان - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس کارآموزی در عرصه نوزادان - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس بیماریهای نوزادان مربوط به واحد بهداشت مادران و نوزادان - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس کارآموزی کودکان - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس کودک سالم (کودکان و پرستاری مربوطه یک) - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه دو - زهرا پورموحد

 

 

 

طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت - فریبا افشاری

 

 

 

طرح درس کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه - فریبا افشاری

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت جامعه 1 - فریبا افشاری

 

 

 

طرح درس بهداشت جامعه 2 - فریبا افشاری

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت جامعه 3 - فریبا افشاری

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت جامعه 1 - پوران حیدری

 

 

 

طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه - پوران حیدری

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت جامعه 2 - پوران حیدری

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت جامعه 3 - پوران حیدری

 

 

 

طرح درس اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران - پوران حیدری

 

 

 

طرح درس کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه - پوران حیدری

 

 

 

طرح درس کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی 2 - زهره کلانی

 

 

 

طرح درس پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی 2 - زهره کلانی

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت روان 1 - حسین توانگر

 

 

 

طرح درس پرستاری بهداشت روان 2 - حسین توانگر

 

 

 

طرح درس بالینی کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 3 - محمدرضا زارع

 

 

 

طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت - زهره خاوری

 

 

 

طرح درس دوره کارآموزی درس پرستاری در بحران ، فوریتها و حوادث غیر مترقبه - ناصر اعتمادالعلماء 

 

 

 

طرح درس مبحث همودیالیز - ناصر اعتمادالعلماء

 

 

 

طرح درس دوره کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری در بخش همودیالیز - ناصر اعتمادالعلماء

 

 

 

طرح درس اصول مدیریت خدمات پرستاری - مهسا خدایاریان

 

 

 

طرح کارآموزی پرستاری بیماری­های داخلی جراحی 4 - مهسا خدایاریان

 

 

 

طرح درس پرستاری بیماری های مغز و اعصاب - مهسا خدایایریان

 

 

طرح درس اصول ومهارتهاي پرستاري - منصوره وحدتی

 

 

طرح درس کارآموزی داخلی جراحی4 - منصوره وحدتی