پیوند به
موقعیت وب

 

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي ارائه شده در گروه فوریتهای پزشکی

 

رديف

نام رشته

مقطع

سال تاسيس

تعداد ورودی

1

فوريتهاي پزشكي

کارشناسی

1390

25