پیوند به
موقعیت وب

 

 

طرحهاي تحقيقاتي

طرح تحقيقاتي آقاي محمدرضا خواجه امينيان

 

ردیف

عنوان طرح

مجریان

رشته

سال تحصیی

1-

بررسی کیفیت مراقبت از بیماران در بخشهای ریکاوری مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای خواجه امينيان

کارشناسی ارشد پرستاري

1389

2-

بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به کلینیک شیمی درمانی بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان

آقای خواجه امينيان

کارشناسی ارشد پرستاري

1389

3-

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان سینه مراجعه کننده به مراکز تحقیقات سرطان پستان دانشگاه علم پزشکی اصفهان

آقای خواجه امينيان

کارشناسی ارشد پرستاري

1387

4-

بررسی تاثیر ورزشهای ترکیبی هوازی و قدرتی در بیماران بازمانده از سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای خواجه امينيان

کارشناسی ارشد پرستاري

1387

5-

بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با برخی فاکتورهای فردی در مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان

آقای خواجه امينيان

کارشناسی ارشد پرستاري

1387