پیوند به
موقعیت وب

 

اولويت هاي تحقيقاتي مربوط با گروه فوريت هاي پزشكي

1

مديريت حوادث در سوانح با قربانيان متعدد(MCI)

2

تاثير آموزش كمك هاي اوليه به آحاد جامعه بر عملكرد مردم در برخورد با صحنه هاي اورژانس

3

آگاهي آحاد جامعه از كمك هاي اوليه و اورژانسي در برخورد با صحنه هاي اورژانس

4

مراقبت هاي لازم در بيماران مبتلا با ايست قلبي، پس از بازگشت خودبخودي گردش خون

5

پايش كيفيت عمليات احياي قلبي ريوي

6

روش هاي نوين كنترل درد بيمار پس از جراحي

7

روش هاي نوين پاسمان زخم هاي جراحي و غيرجراحي

8

موانع موجود بر سر راه به كارگيري اصول صحيح انجام عمل پانسمان

9

مقايسه روش هاي مرسوم با روش هاي نوين كنترل عفونت در بخش هاي مراقبت ويژه و اتاق عمل

10

مقايسه روش هاي مرسوم با روش هاي نوين استريليزاسيون تجهيزات پزشكي در اتاق عمل

11

بررسي رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي دولتي و خصوصي(با اولويت بخش اورژانس)

12

بررسي امنيت شغلي پرسنل شاغل در رده هاي مختلف پزشكي

13

تهيه نرم افزار ها و فيلم هاي كمك آموزشي براي رشته فوريت هاي پزشكي

14

بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيمارهاي مزمن

15

بررسي موانع موجود در راه تسريع ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني

16

ارائه راهكارهايي به منظور سرعت بخشيدن به خدمات اورژانس پيش بيمارستاني

17

بررسي روش هاي نوين جداسازي بيماران از سيستم تهويه مصنوعي

18

شيوه هاي نوين اكسيژن درماني و برقراي مؤثر راه هوايي

19

تغذيه و سوء تغذيه در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه