پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 واژه پژوهش
، اسم مصدر از فعل پژوهيدن است. اين فعل در متن‌هاي كهن پارسي مانند شاهنامه و كيمياي سعادت به معني «جست‌وجو كردن» به كار رفته است. بن آينده اين فعل «پژوه» و بن گذشته آن «پژوهيد» است.
پژوهش،مجموعه فعاليت‌هاي هوشيارانه و نظام‌مند براي كشف، بازنگري ديده‌ها، رخدادها و فرضيه‌هاست كه نقش مهمي را در توليد علم و فناوري و دستيابي به توسعه فراگير و پايدار ايفا مي‌كند.