پیوند به
موقعیت وب

 


برنامه هفتگی آقای خواجه امینیان در نیم سال دوم1390-1389

 

ساعت ایام هفته

12:45-8

14-13

16-14

18-16

شنبه

بیمارستان شهید رهنمون
( بخش اورژانس)

اتاق 126

کلاس نشانه شناسی

 

یکشنبه

بیمارستان شهید رهنمون
( بخش اورژانس)

اتاق 126

کلاس زبان (ulc)

مرکزمدیریت حوادث

دوشنبه

بیمارستان شهید رهنمون
( بخش جراحی)

 

مرکزمدیریت حوادث

مرکزمدیریت حوادث

سه شنبه

بیمارستان شهید رهنمون
( بخش  جراحی)

اتاق 126

کلاس زبان (ulc)

مرکزمدیریت حوادث

چهار شنبه

بیمارستان شهید رهنمون
( بخش  جراحی)

اتاق 126
(مشاوره با دانشجویان)

اتاق 126
(مشاوره با دانشجویان)

 

پنج شنبه

بیمارستان شهید رهنمون
( بخش  جراحی)

 

 

 

 

برنامه هفتگی آقای انتظاری در نیم سال دوم1390-1389

 

      ساعت
ایام هفته

           10-8

          12-10

           16-14

         18-16

    شنبه

 

       کلاس108

   دانشکده پرستاری

  دانشکده پرستاری

  یکشنبه

 

       کلاس108

 

 

  دوشنبه

کار آموزی بیمارستان   شهید صدوقی

کار آموزی بیمارستان شهید صدوقی

      کلاس125

 

  سه شنبه

کار آموزی بیمارستان   شهید صدوقی

کار آموزی بیمارستان شهید صدوقی

 

 

چهار شنبه

کار آموزی بیمارستان   شهید صدوقی

کار آموزی بیمارستان شهید صدوقی

     کلاس120

 

 پنج شنبه

کار آموزی بیمارستان   شهید صدوقی

کار آموزی بیمارستان شهید صدوقی