پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

اعضاء هيئت علمي گروه فوريت هاي پزشكي

 

آقای احمد انتظاری

کارشناس ارشد بیهوشی


پست ااكترونيك : Ah_entezari@gmail.com

رزومه

محل و ساعت حضور :

شنبه و يكشنبه دانشكده پيراپزشكي

دوشنبه تاچهارشنبه ازصبح تا ظهربيمارستان وظهربه بعددانشكده پيراپزشكي 

 

 آقای محمد رضا خواجه امینیان

کارشناس ارشد پرستاری

پست الكترونيك : khajehaminian@gmail.com

رزومه

محل و ساعت حضور :
 

شنبه ها و يكشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14-13 اتاق 126