پیوند به
موقعیت وب

 

سرپرست گروه فوريت هاي پزشكي

 

 

 

 

آقاي محمدرضا خواجه امينيان

سرپرست گروه

پست الكترونيك : khajehaminian@gmail.com

رزومه

محل وساعت حضور :

شنبه، يكشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ها از ساعت 8 تا 15 اتاق 110