پیوند به
موقعیت وب

 

   

پایان نامه های گروه قلب و عروق


پایان نامه دکترای تخصصی


بررسی نتایج کوتاه مدت بیماران دچار درد سینه مراجعه کننده به اورژانس

بیمارستان افشار که با تشخیص درد سینه غیرقلبی ترخیص شده اند.

دکتر رضا آریان پور                  

استاد راهنما: آقای دکتر سلطانیپایان نامه دکترای تخصصی

بررسی زمان بندی انقباضات دهلیز و بطن و بهبود وقفه AV در بیماران مبتلا به

 بلوک کامل قلبی تحت درمان با ضربان ساز دو حفره ای

دکتر روح الله داوودآبادی فراهانی

استاد راهنما: آقای دکتر جرئتپایان نامه دکترای تخصصی

بررسی اثر ویتامین D در بیماران سندرم X قلبی که دچار

کمبود ویتامین D هستند.

دکتر حمیده میرشمسی

استاد راهنما: آقای دکتر اندیشمند