پیوند به
موقعیت وب

 

                             کتابچه طرح درس دانشجویان قلب و عروق
                                         


                       

                               طرح درس فیزیوپاتولوژی قلب و عروق

دکتر امامی

روشهای تشخیصی در بیماریهای قلب    

         

دکتر سلطانی

آندوکاردیت عفونی                            

          

دکتر صدر

بیماریهای ایسکمیک قلبی

           

دکتر بهجتی

بیماریهای مادرزادی قلب

       

دکتر امامی

بیماریهای وریدها و شرائین

        

دکتر وارسته

کاردیومیوپاتی

       

دکتر وارسته

بیماریهای دریچه ای

        

دکتر جرأت

الکتروکاردیوگرافی و آریتمی ها

            

دکتر نوق

ادم حاد ریه

          

دکتر صدر

هیپرتانیسون

           

دکتر اندیشمند

سمیولوژی قلب و عروق

          

دکتر نوق

نارسائی قلبی

          

دکتر سلطانی

پریکاردیت