پیوند به
موقعیت وب

 

 

طرحهاي تحقيقاتي

 

طرحهای تحقیقاتی خانم دکتر کاسب

1ـ بررسي اثر غذاي تكميلي سنتي در دوران بارداري بر سلامت زنان باردار ، شيرده و نوزادان .

2ـ بررسي مقايسه اي اثر درشت مغذيها بر پاسخ هاي قلبي ـ عروقي و متابوليك افراد سالم و ديابتي نوع II.

3-بررسی مقایسه اثر سیر وپیاز برقند خون،پروفیل لیپیدی وهیپرتانسیون در دیابت نوع 2

4-بررسی اثر روغن کنجد برقند خون،پروفیل لیپیدی وهیپرتانسیون در دیابت نوع 2

5-بررسی مقایسه اثر روغن های کنجد،سویا وزیتون برپروفیل لیپیدی  در بیماران هیپرلیپیدمیک

6-بررسی مقایسه اثر روغن های گردو،بادام وزیتون برپاسخ های متابولیکی بیماران دیابتی نوع 2

7ـ بررسي مقايسه تاثیر مصرف روغن هسته انگور و روغن زیتون بر پاسخ های متابولیک وپروفایل لیپیدی در افراد هیپرلیپیدمی

8-مقایسه اثر آب آلبالو وآب انار بر سطح سرمی و قابلیت اکسیدپذیری چربی های خون وفشار خون در بیماران دیابتی نوع2

9ـ بررسي مقايسه تاثیر مصرف روغن هسته انگور و روغن زیتون بر پاسخ های متابولیک وپروفایل لیپیدی در افراد هیپرلیپیدمی

10-مقایسه اثر آب آلبالو وآب انار بر سطح سرمی و قابلیت اکسیدپذیری چربی های خون وفشار خون در بیماران دیابتی نوع2

11-بررسی تاثیر برنامه آموزشی تغذیه وقلب سالم به رابطین مراکز بهداشتی ودرمانی بر وضعیت آگاهی،نگرش وعملکرد مردم شهریزد