پیوند به
موقعیت وب

 

برنامه امتحانی واحدهای ارائه شده توسط گروه عمومی
                        
    
       

(برنامه امتحانی)  
رشته: پیوسته هوشبری و رادیولوژی ترم: 2
رشته: پیوسته اتاق عمل ترم 1 مقطع: کارشناسی پیوسته   

ردیف

ایام هفته

تاریخ

نام درس

ساعت

8:30

10:30

12:30

1

سه شنبه

90/4/7

زبان پیش

 

 

 

2

شنبه

90/4/11

زبان عمومی