اخبار جدید
 

لطفاً به آرشیو مراجعه نماییداین لیست آرشیو شده است.

 
 
 
 
 

 

گسترش شبکه ها راهی به سوی توسعه پایدار

 

 

گروه توسعه و ارتقاء شبکه واحدی است :
جهت گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعین نوع و تعداد واحدهای ارائه خدمت تعین محدوده و جمعیت تحت پوشش هر واحد , ایجاد , تجهیزو راه اندازی واحدهای ارائه خدمات , احداث فضای فیزیکی مورد نیاز ارائه خدمت ، نگهداری و بهبود استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی , جذب و آموزش نیروی انسانی محیطی مورد نیاز برای ارائه خدمت , فراهم کردن امکان حضور دانشجویان علوم پزشکی  در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها , پشتیبانی تجهیزات داروئی و تهیه ارائه خدمات لازم از زیج حیاتی و شاخصهای بهداشتی می باشد .
 

    

 

 

 
 
 
 

نام کاربری:
کلمه عبور: