پیوند به
موقعیت وب

 
ارتباط با دانشکده


آدرس پستی:

یزد- بلوار دانشجو- مجتمع پیراپزشکی دانشکده

پیراپزشکی-ص پ 638- گروه هوشبری

 

 

کد پستی:

8916188/35

 

 


تلفن: 

4-6240691  0351

 

 

نمابر:

6238561 0351