پیوند به
موقعیت وب

 

University Language Center

مرگز زبان دانشگاه

 

 

The world's premier free website for learners of English 

وب سايت رايكان براي زبان آموزان زبان انگليسي

 

 


ESL Cyber Listening Lab

سايبر گوش آزمايشگاه

 

 

Guide to English Phonetic Symbols
 
راهنمائي اعلائم آواشنائي زبان انگليسي

 

 

Phonetic symbols for English 

نماد آواشناسي براي زبان انگليسي