پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

 

 

اعضاء هيئت علمي گروه عمومي

 

 

 

 دکتر فاطمه کاسب
 

دکترای علوم تغذیه

پست الكترونيك : fkaseb@ssu.ac.ir 

رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17


 

 

 

 


 

 

 

 

 

آقای امین دهقان

کارشناسی ارشد زبان 

 پست الكترونيك : amin.dehghan@ssu.ac.ir

رزومه


محل و ساعت حضور:


از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17