پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

 

 

مدير گروه عمومي

 

 

 

 


دکتر فاطمه کاسب

 

سرپرست گروه


پست الكترونيك : fkaseb(at)ssu.ac.ir

CV

 

رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17