پیوند به
موقعیت وب

 

مقاطع و رشته های تحصیلی ارائه شده توسط گروه هوشبری:


رديف

نام رشته

مقطع

سال تاسيس

تعداد واحدها

1

هوشبری

کارشناسی پیوسته

1387

130

2

هوشبری

کارشناسی ناپیوسته

1386

67