پیوند به
موقعیت وب

 


اولویتهای پژوهشی گروه هوشبری

بررسی میزان دقت پرسنل بیهوشی در مایع درمانی در بیمارانی که تحت بیهوشی قرار می گیرند

میزان آگاهی پرسنل بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد استانداردهای ریکاوری در اتاق عمل

بررسی میزان آگاهی دانشجویان رشته هوشبری نسبت به اقدامات قبل از عمل جراحی در بیهوشی های عمومی