پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

مدير گروه

 


آقای احمد انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی
 
Entezari_1343ahmad@yahoo.com
 
 رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17