پیوند به
موقعیت وب

 


معرفي  گروه هوشبری:


یکی از شاخه های علوم پزشکی است که دانشجویان طی دوره آموزشی

با اصول جدید و روشهای مختلف بیهوشی، تجهیزات، وسایل و داروهای

مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی

حسی ناحیه ای در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی را

فرا می گیرند.