پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 جدول زمان بندی تدریس درس آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

 

 

تاریخ

مدرس

موضوع

89/6/31

آقای دکتر مقیمی

کلیات پاتولوژی- آزار سلولی و آماسی

89/7/7

آقای دکتر مقیمی

پاتولوژی دستگاه تناسلی زنانه و پستان

89/7/14

خانم دکتر بینش

همودینامیک

89/7/21

خانم دکتر بینش

ژنتیک

89/7/28

آقای دکتر اخوان

نئوپلازی

89/8/5

آقای دکتر اخوان

اندوکرین

89/8/12

خانم دکتر تقی پور

محیطی و عفونی

89/8/19

خانم دکتر تقی پور

تغذیه