پیوند به
موقعیت وب

 

                                         برنامه کاری اعضاء هیئت علمی گروه پاتولوژی

 

 

ایام هفته

خانم دکتر بینش

خانم دکتر تقی پور

آقای دکتر مقیمی

آقای دکتر اخوان

شنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزی ساعت 12-8بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

یکشنبه

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-814-5/11 (FDO )

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8

دوشنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزیساعت 12-8

سه شنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 10-8کلاس علوم پایه ساعت 12-10

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8دانشکده - پژوهشی ساعت 12-10

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-10

آزمایشگاه مرکزی ساعت 12-8بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

چهارشنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 10-8(EDC) ساعت 12-10بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزی
 ساعت 12-8
بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

پنج شنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 12-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزی
ساعت 12-8

 

 

 

 

قابل ذکر است که در روزهای :

 دوشنبه ساعت 14-12 (خانم دکتر بینش و آقای دکتر اخوان کلاس زبان دارند )

دوشنبه ساعت 12-10 ( آقای دکتر مقیمی وخانم دکتر تقی پور کلاس زبان دارند )

پنج شنبه 10-8  ( آقای دکتر مقیمی و خانم دکتر تقی پور کلاس زبان دارند )

پنج شنبه 12-10 (آقای دکتر اخوان خانم دکتر بینش کلاس زبان دارند )