پیوند به
موقعیت وب

 
ارتباط با دانشکده


آدرس پستی:

یزد- بلوار دانشجو- مجتمع پیراپزشکی دانشکده

پیراپزشکی-ص پ 638- گروه اتاق عمل

 

 کد پستی:35/8916188

 

 


تلفن: 4-6240691  0351

 

 

نمابر :0351-6238561