پیوند به
موقعیت وب

 

 

آدرس سایت جدید گروه پرستاری یزد:

ssu.ac.ir/cms/index.php

 

 

اخبار گروه

برنامه آموزشی نیمسال دوم  92 -93

 

تئوری

کارآموزی

ترم دو

تئوری

کارآموزی

ترم چهار

تئوری

کارآموزی

ترم شش

تئوری

کارآموزی

ترم هشت

تئوری

کارآموزی

ارشد ترم یک

تئوری

کارآموزی

ارشد ترم سه

 


 

برنامه آموزشی نیمسال اول 92-93زمان بندی آموزش بیمار

ترم یک

زمانبندی مهارت پرستاری

زمانبندی فنون عملیارشد

کارآموزی ارشد

زمانبندی ارشد

ترم دوکارآموزی بهداشت

ترم سه

کارآموزی داخلی 1

زمانبندی بهداشت 3

زمانبندی داخلی 1کارآموزی داخلی 3

ترم پنج

کارآموزی کودکان-13920706

زمانبندی داخلی جراحی 3

زمانبندی کودکان

زمانبندی زبانشیفت

ترم هفت

1392/07/06

کارآموزی در عرصه داخلی 2

کارآموزی مادران و نوزادان

کارآموزی در عرصه ویژه

کارآموزی داخلی 3-4

ادامه کارآموزی 3

دامه کارآموزی 3-4 

 

واحدهای ارائه شده به دانشجویان پرستاری و مامایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری و مامایی درنیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

برنامه کلاسی دانشجویان پرستاری و مامایی درنیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان پرستاری و مامایی درنیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/daneshkade_parastari_mamai/group/parastari/tarhedars/word/emteha91.doc

انتخاب فرایند برتر کشوری از گروه پرستاری

در چهارمین جشنواره کشوری مطهری که از دهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار گردید فرایند "كاربست طرح منتورشیپ در  برگزاری کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری" به عنوان فرایند برتر کشوری انتخاب گردید. ادامه...

انتخاب سه مورد فرایند برگزیده دانشگاهی از گروه پرستاری

در چهارمین جشنواره کشوری مطهری که از دهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار گردید سه مورد از فرایندهای گروه پرستاری به عنوان فرایندهای برگزیده دانشگاهی انتخاب گردیدند.  ادامه