پیوند به
موقعیت وب

 

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي موجود در گروه اتاق عمل


رديف

نام رشته

مقطع

سال تاسيس

تعداد واحدها

1

اتاق عمل

ناپيوسته

1387

67

2

اتاق عمل

پيوسته

1387

130