پیوند به
موقعیت وب

 

طرحهاي تحقيقاتي اعضاء گروه اتاق عمل

طرح تحقيقاتي آقاي احمد انتظاريردیف

عنوان طرح

مجریان

رشته

سال تحصیلی

1-

بررسی  میزان  شیوع عوارض پس از بیهوشی در اتاق ریکاوری در بیمارستان حضرت رسول - تهران

آقای انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی

1372

2-

بررسی ظرفیت های ریوی شاغلین سفالگری وسرامیک سازی سنتی در شهرستان میبد  - یزد

آقای انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی

1385

3-

ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش - بررسی میزان اشنایی پرستاران شاغل در ICU  در رابطهبا عارضه پنومونی ناشی از استفاده از دستگاه یزد

آقای انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی

1386

4-

بررسی میزان تغیرات یون پتاسیم در بیماران دریافت کننده خون بانک در اتاق عمل شهید رهنمون یزد -

آقای انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی

1387

5-

بررسی میزان حاملین گونه های کاندیدا در پرسنلشاغل در اتاق عمل،بخش های جراحیو انکولوژیوNICU های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد

آقای انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی

1388